MOETEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN ZICH VERENIGEN?

MOETEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN ZICH VERENIGEN?

31 oktober 2017 gaat niet alleen maar over Halloween. Spoken, Dracula, en heksen daargelaten, markeert deze bijzondere datum de 500ste verjaardag van een gebeurtenis die de loop van de geschiedenis heeft veranderd. “Bam, bam, bam,”sloeg de hamer van de Augustijner monnik Martin Luther toen hij zijn beroemde “95 stellingen over de Macht van de Aflaten”op de deur van de Castel kerk in Wittenberg, Duitsland hamerde. Samengevat, Luthers document veroordeelde het wijdverbreide gebruik van het betalen van geld aan de Rooms katholieke kerk in ruil voor certificaten, “aflaten”genaamd, die vergiffenis van zonden schonken aan degenen die hiervoor betaalden.

Aflaten zijn leugens, donderde de Duitse monnik. Gods vergiffenis is een geschenk. Het is niet te koop! In 1517 n. Ch. zorgde het stoutmoedige gehamer voor grote opschudding in Europa. Terwijl zijn revolutionaire boodschap zich wijd en zijd verspreidde, werd deze Gods instrument om de Protestantse Reformatie te doen opvlammen. Ter informatie, het woord “protestant”betekent “protesteerder”. Als gevolg van Luthers protestbeweging, verloren miljoenen het vertrouwen in pausen en priesters, en verlieten de Roomse kerk. “Protestantse”kerken zoals de Lutherse, de Baptisten, Mennonieten en Methodisten – verrezen onstuitbaar in haar ontwaken.

De reformatie sterft geleidelijk uit.

Snelle sprong van 500 jaren vooruit naar 31 oktober 2017. Is de reformatie voorbij? Is het protest dood? Miljoenen denken van wel. Kijk om u heen. Kijk naar het nieuws. Vandaag de dag zijn talloze zogenaamde “Protestanten” zich aan het herenigen met de Roomse kerk in een grootschalige oecumenische beweging. “Laten wij onze verschillen opzij zetten”, stellen leiders aan beide zijden van de kloof voor, en ons verenigen om de wereld te zegenen”. Maar moeten Katholieken en Protestanten zich verenigen? Zijn er dan geen verschillen waar geen compromissen in te maken zijn –verschillen waarvoor Christenen zelfs bereid zijn te sterven? Laten wij dit uitzoeken.

Het hart van de controverse van Protestants versus Katholiek draait om hoe zondaren zoals wij voor eeuwig “gered”kunnen worden en naar de hemel gaan. Geen zaak van ondergeschikt belang, nietwaar? In 1450 n. Ch. werd de drukpers uitgevonden en het eerste boek ooit gedrukt was de Bijbel. Voorheen ongelezen, konden Christenen in heel Europa –voor het eerst- een blik werpen op de heilige bladzijden van Gods Boek. In 1501 ontdekte Martin Luther een Latijnse Bijbel in een bibliotheek in Duitsland. Ongelooflijk, Luther las en piekerde, dit verschilt van wat mijn kerk onderwijst. 

Eerst probeerde Luther het Katholicisme te reformeren, maar zijn pogingen werden hevig weerstaan. “Herroep, ketter!”dreigden pauselijke leiders koppig, “of je zult branden op de brandstapel”. “Nee!”sprak Luther tegen, “Christenen moeten Gods Woord eerst plaatsen, zelfs boven de Paus”.  Dat betekende oorlog. Terwijl het conflict hoger opliep, ontwikkelden Protestanten uiteindelijk deze fundamentele principes. Hun stelling inname was: 

“Sola Scriptura”, enkel door de Schrift.“Sola Christo”, enkel door Christus.

“Sola Fide”, enkel door geloof.“Sola Gratia”, enkel door genade.

Grote geloofsverschillen

Ja, de Rooms Katholieke kerk onderwees ook (zoals het dat nog steeds doet) het belang van geloof, het belang van het lezen van de Bijbel, en verlossing door Christus en Zijn genade; maar dat kleine 4 letterig Latijnse woord “sola” (wat “enkel, alleen” betekent) werd de scheidingslijn tussen reformerende protestanten en het Katholisisme.

In de jaren 1500 dachten Protestanten dat een mens de hemel kon bereiken enkel door Gods genade, enkel door geloof, enkel in de volmaakte verdiensten van Jezus Christus, enkel gebaseerd op wat er in de Bijbel geschreven staat; terwijl Rome aan de eisen voor verlossing talloze tradities toevoegde, zoals bidden tot Maria, het herhalen van de rozenkrans, het belijden van zonden aan priesters, werken van boetedoening verrichten, het betalen van geld opdat dode familieleden zouden worden vrijgelaten uit de vlammen van het vagevuur, en bovenal, het geloof in de oppermachtige autoriteit van “de Paus”als de opvolger van St.Pieter – het universele hoofd van het christendom. Rome voegde hier ook het idee aan toe dat Gods vergeving ook verkregen kon worden door aflaten te kopen. Pausen en priesters gaven toe,”Ja, deze tradities worden niet specifiek in de Bijbel genoemd, maar zij komen van de Heilige Geest die door Gods Kerk werkt.” “Sorry”, weerspraken Protestanten, “dit geloven wij niet. Wij houden ons aan de Schrift, niet aan door menselijke gemaakte mythes”. In de jaren 1500 werd het christendom verdeeld door deze onderwerpen.

Bijbelprofetie onthult

Opmerkelijk is, dat terwijl de strijd heviger wordt, Luther zich tot de profetieën keerde. Bij kaarslicht las hij de plechtige voorspelling van Paulus over een “afval”(geloofsverzaking) in de christelijke geschiedenis (2Thessalonicenzen 3); over de “mens van de wetteloosheid”, over een “beest” met de macht om “oorlog te voeren tegen de heiligen” (Openbaring13:1,7), en over een mysterieuze Babylonische hoer (een ontrouwe kerk) die onwettige geo- politieke relaties heeft met “de koningen van de aarde” (Openbaring 17:1,5; 18:3). Beetje bij beetje vielen de stukjes op hun plaats. Met ontzetting vervuld, besefte Luther dat hij zowel Christus als de antichrist  had ontdekt. Gedrongen door de Geest van God, schoof Luther uiteindelijk politieke correctheid opzij, kwam er openlijk voor uit en verkondigde,”Wij zijn ervan overtuigd dat het pausdom de zetel is van de ware Antichrist”(18 Augustus 1520)[1]. Katholicisme is een slim bedacht vervalst christendom, besefte Luther met ernst. Deze leerstelling werd standaard protestantse doctrine en werd gedeeld door John Calvin (Presbyteriaan), John Wesleu (Methodist), Charles Spurgeon (Baptist), Matthew Henry (Bijbel commentator), en talloze anderen. Kijk maar op het internet. Dit zijn feiten. Protestants geschiedkundige John Foxe, auteur van de Christelijke klassieker Foxe’s Book of Martyrs, herhaalde dezelfde overtuiging toen hij schreef: 

De grondregels en de geest van het evangelie terzijde schuivend, ergerde de pauselijke kerk de kerk van God,zichzelf bewapenend met de kracht van het zwaard, en verkwanselde deze gedurende meerdere eeuwen, een periode in de geschiedenis die erg toepasselijk de “donkere eeuwen” wordt genoemd. De koningen van de aarde, gaven hun macht aan het beest” [2].

Onderdeel van de eindtijd gebeurtenissen

Maar zijn de tijden niet veranderd? vraagt u zich misschien af. Inderdaad, zij zijn veranderd. Maar in wezen is het niet Rome dat veranderd is, maar het Protestantisme. Onbewust. Protestanten die nu eenheid met Rome zoeken vervullen een oude apocalyptische profetie, die zegt dat aan het einde der tijden “de hele aarde ging het beest met verwondering achterna”(Openbaring 13:3).

Beste lezer, de Bijbel is nog steeds de Bijbel, het beest is nog steeds het beest, en eeuwige verlossing van onze zondige overtredingen van Gods Tien Geboden verkrijgen wij enkel door het eenvoudige geloof in Christus alleen (Zie 1 Joh. 3:5; Handelingen 4:12). Profetie voorspelt ook dat vlak voor de wederkomst van onze Verlosser (Openbaring 14:14-16), de Almachtige God Zijn afsluitende fase van de Protestantse Reformatie zal inluiden door middel van de globale verkondiging van de drie engelen boodschap die opgetekend is in Openbaring 14:6-12. 

Gods Heilige Dag veranderd

Pak een Bijbel. Lees zelf Openbaring 14:6-12. Gods drie engelen kondigen aan dat “het uur van Zijn oordeel is gekomen” (vers7), dringen erop aan de ware Schepper te aanbidden (vers 7), en waarschuwen voor “het beest”(de Roomse kerk) waarvan wij nu beseffen dat het ook Gods oorspronkelijke “zevende dag”,  de Sabbat (zaterdag) heeft veranderd naar de zondag (zie Genesis 2:3; Daniël 7:25; Openbaring 14:7,12; Exodus20:8-11; Matthëus 12:8; 28:1,2; Joh.14:15. De Tien Geboden zijn vandaag nog even geldig als altijd, en het vierde gebod betreft feitelijk de Sabbat, van zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag. De Sabbat, de zevende dag is een heilige dag en is dit al sinds de schepping. Deze is niet veranderd. Het was de Katholieke kerk die deze veranderde [3]toen het heidendom zich met het christendom vermengde en de dag van de zon, zondag, als heilig is gaan beschouwen, ook al is deze dag in de Bijbel nooit geheiligd, niet door Jezus noch Zijn apostelen. 

Bovenal, dringt Gods eindtijd boodschap ons om in “het eeuwige evangelie” (vers 6) van Jezus Christus te geloven, Die iedereen liefheeft en Die de volle prijs voor onze zonden heeft betaald (Joh.3:16; 1 Corinthiërs 15:3,4). Vergis u niet: Gods Reformatie leeft nog steeds en zal blijven bestaan tot het sluiten van de tijd. Laten wij daar deel van uitmaken.

* voor de verwijzingen zie deluideroep.nl

[1] LeRoy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers. Vol. II (Washington D.C.; Review and Herald, 1948,121.

[2] John Foxe, Fox’s Book of Martyrs, uitgegeven door William Byron Forbush, D.D. (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1926), Hoofdstuk IV, 43.

M

Hello. How are you?

SAMPLE POPUP

Built with Divi Builder.

Email Address

your@gmail.com

OUR OFFICE

101 Mark Boulevard St,
10040, New York,
United States.