Čo sa to deje na Zemi?

Už ste si pravdepodobne všimli, že naša planéta akoby v týchto d?och praskala vo švíkoch. Takmer každý týžde? po?ujeme ?erstvé správy o ?alšom zemetrasení, požiari, záplave alebo tornáde, ktoré zmietajú tisíce alebo desa?tisíce, ba možno až státisíce ?udí do chladného zovretia smrti – do ve?nosti. Je to srdcervúce. „Medzinárodné nepokoje vzrastajú každým d?om,“ pos?ažovala sa Tina Brown, šéfredaktorka ?asopisu Newsweek. „Vari sa svet zbláznil?“ pýta sa.1

Skuto?nú pravdu nemôžeme zisti? len pozeraním spravodajských relácií. Verte alebo nie, je len jediný zdroj, na ktorý sa môžeme obráti?, aby sme získali najaktuálnejšie a na 100% spo?ahlivé informácie o tom, pre?o sa tieto strašné katastrofy každodenne dejú po celom svete. Je ním staroveká kniha, ktorej tajomné proroctvá presne popisujú našu generáciu.

Je to posledná kniha Biblie: kniha Zjavenie Jána. Pozorne si všimnite, ako táto kniha priamo opisuje to, ?o bude predchádza? druhému príchodu Ježiša Krista – ako nebeskí anjeli zadržiavajú globálne spustošenie: „Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pe?a? živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorým bolo dané škodi? zemi a moru: Neško?te zemi, ani moru, ani stromom, kým nezape?atíme služobníkov nášho Boha na ich ?elách.“ (Zj 1,1-3).

„Štyri vetry zeme“ znamenajú celosvetový konflikt, vojnu a hlavne prírodné katastrofy; „štyria anjeli“ zadržiavajúci tieto vetry predstavujú dobrotivé úsilie milujúceho Stvorite?a, ktorý dokonca aj teraz bráni, aby sa takéto hrôzy prejavili v plnej sile. Ale ako sa blížime k „ve?kému d?u“ všemohúceho Boha (pozri Zj 6,17), táto nebeská stráž za?ína postupne uvo??ova? pevné ochranné zovretie síl zla a deštrukcie – ?asto vedených satanom. Toto je skuto?ný dôvod, pre?o denne vzrastá po?et a intenzita smrte?ných katastrof.

Jedna h?bavá kres?anská spisovate?ka to komentuje takto: „Zadržiavajúci Boží Duch sa už teraz postupne vz?a?uje zo sveta. Hurikány, búrky, víchrice, požiare a povodne, katastrofy na mori a pevninách nasledujú jedna za druhou v krátkom slede. Veda na to všetko h?adá vysvetlenia. Silnejúce znamenia okolo nás, oznamujúce skorý príchod Božieho Syna, sú prisudzované všetkému možnému, len nie skuto?nému dôvodu. ?udia teraz nevidia strážnych anjelov, ktorí držia štyri vetry, aby neviali dovtedy, kým Boží služobníci nebudú zape?atení; ale ke? Boh prikáže anjelom, aby vetry pustili, nastane taká scéna nepokojov, akú nedokáže popísa? žiadne pero.“2

Toto perfektne vysvet?uje fakty. Vyštudovaní univerzitní vedci môžu ponúka? iné vysvetlenia, ale pravdou je, že narastajúce „katastrofy na mori a zemi“ nazna?ujú, že „zadržiavajúci Boží Duch je práve teraz odvolávaný zo zeme.“ Ale pre?o? ?o ?udstvo robí, že Tvorca neba a zeme odníma svoju ochranu od tých, ktorých stvoril, ktorých miluje a túži zachráni?? Odpove? je prekvapivá, ale jednoduchá. Na každom kontinente, v každom smogom zamorenom meste a na každom tropickom ostrove v šírom modrom mori drvivá vä?šina obyvate?ov Zeme práve teraz otvorene, bezoh?adne a opakovane – bez strachu z ve?ných následkov – porušuje Desa? prikázaní, ktoré pod?a biblického záznamu boli pôvodne „napísané Božím prstom“ (2 Moj 31,18) na dve kamenné tabule. „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho“, napísal Pavol v liste Efežanom 4,30. Napriek tomu dnešné bezbožné, bezstarostné a zábavu milujúce masy robia práve toto. Robia to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To je skuto?ný dôvod, pre?o Boh s?ahuje svoju ochrannú ruku.

Uvádzame desa? Božích prikázaní v skratke:

1. Daj Boha na prvé miesto.
2. Neuctievaj modly.
3. Maj v úcte Božie meno.
4. Pamätaj na de? sobotný, aby si ho svätil.
5. Cti svojich rodi?ov.
6. Nezabíjaj.
7. Nedopus? sa cudzoložstva.
8. Nekradni.
9. Neklam.
10. Netúž po tom, ?o nie je tvoje.
(2 Moj 20,3-17)

Pod?a Božej knihy je nedodržiavanie Desiatich prikázaní hriechom. „Hriech je prestúpením zákona“ (1 Ján 3,4), potvrdzuje Ján. A predsa „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Ján 3,16), aby vytrpel celú vinu za tento porušený zákon na ukrutnom kríži namiesto nás. To, že „Kristus zomrel za naše hriechy“ (1 Kor 15,3), je nebeskou dobrou správou. Ak sme ochotní o?utova?, vyzna? a ma? vieru v Ježiša ako nášho Vykupite?a, „On je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy a o?istí nás od všetkej neprávosti“ (1 Ján 1,9). Tí, ktorí to robia teraz v ?ase konca – a takto prejavujú svoju vernos? každému z desiatich prikázaní, dostanú „pe?a? živého Boha“ na svoje ?elá (Zj 7,2-3). Tí budú dokonale ochránení, aj ke? budú „štyri vetry“ úplne uvo?nené a „diabol – satan“ (Zj 12,9) prevezme úplnú kontrolu.

Hoci sú masívne zemetrasenia, zabíjajúce tsunami, nezadržate?né požiare, zaplavujúce povodne a hrôzostrašné tornáda kruté a devastujúce, Boh predsa má dôvod, aby dovolil týmto no?ným morám ni?i? jeho svet. V podstate, Boh sa naliehavo snaží získa? našu pozornos?. „?i?te pokánie!“ znie jeho naliehavá prosba uprostred búrky. No len málo ?udí ju po?uje. Starostlivé štúdium knihy Zjavenie Jána tiež nazna?uje, že úprimní, ale zvedení náboženskí vodcovia budú nakoniec tieto udalosti vysvet?ova? nesprávne a budú tvrdi?, že „Boh priamo trestá ?udí za to, že odmietajú sväti? nede?u“. Ak budete niekedy po?u? takúto interpretáciu aktuálnych udalostí, nenechajte sa tým zmias?. Pre?ítajte si 2.Mojžišovu 20,8-11 a Zjavenie Jána 14,12. Biblia odha?uje pravdu.

V sobotu ve?er, 8. októbra 1871 slávny evanjelista D. L. Moody kázal v Chicagu pred obrovským davom o dôležitosti toho, aby sa hriešnici odovzdali Ježišovi Kristovi. „Vyzvi k rozhodnutiu teraz!“ popisuje kazate? naliehavé pôsobenie Ducha Svätého. Ale Moody váhal. Namiesto toho povedal svojim o?areným posluchá?om, že výzvu k rozhodnutiu urobí nasledujúci týžde?. Tento dav sa však už viac nevrátil. Po?as závere?nej piesne hlasné sirény požiarnych áut oznamovali vypuknutie ve?kého chicagského požiaru. Horelo dva dni a zahynuli stovky ?udí. Och, ako si len Moody neskôr vy?ítal, že neurobil túto výzvu!

Drahý ?itate?, smrte?né katastrofy sa môžu objavi? kedyko?vek. Zajtra môžeme by? m?tvi. Teraz uprostred žia?u a pri stratách na životoch Boh tiež ve?mi trpí, tak ako trpel, ke? jeho jediný Syn zomieral na kríži. Na naše povzbudenie, jeho Slovo s?ubuje, že raz – ke? odporný zápach hriechu navždy zmizne – nebude už „smrti, ani zármutku, ani náreku, ani bolesti už nebude, lebo prvotné veci pominuli“ (Zj 21,4). Pred všetkým ostatným si daj záleža?, aby ti neušlo nebo. Rozhodni sa pre Ježiša dnes!
1. Newsweek, editoriál 28. marec, 2011
2. Svedectvá pre cirkev, Ellen G. White, 6. diel, str. 408. Pacific Press Publishing Association; Mountain View, CA (1941).

M

Hello. How are you?

SAMPLE POPUP

Built with Divi Builder.

Email Address

your@gmail.com

OUR OFFICE

101 Mark Boulevard St,
10040, New York,
United States.