Visayan

Welcome to the GLOW website. We are glad that you received some of our literature. Our goal is to interest people in searching God’s word, the Bible. Please feel free to select some of the following services that we offer:

Literature

sVisayan-2012-End-of-World-Cover

2012, Katapusan sa Kalibutan

Sa tuig 2012, ang temperatura sa kinataliwad-an sa Kalibutan, adunay hilabihang kainit gumikan sa dakung silaub gikan sa adlaw nga gibomba sa mga neutrino. Kini miresulta ug dagkung mga linog sa kalibutan, lakip na ang pagbuto sa dakung caldera didto sa Yellowstone, sa Wyoming. Tungod sa pagbuto niini makasugod sab kini sa mga dagkung balud sa linog nga mobungkag sa mga dagkung kayutaan sa kalibutan. Kining dakung kalumpagan sa kalibutan gisalida sa sine…

sVisayan-Return-to-Rest-Cover

Balik sa Pagpahulay

Kanhi ang mga estasyon sa telebisyon motukar una sa Awit nga Nasudnon sa dili pa mapalong inigtungang gabii. Dili na karon. Kining mga panahona ang lawom nga gabii puno sa programa. Tanang nagmata anang mga taknaa batibatihon sa balita nga walay katapusan, kahimtang sa panahon, ug/o propaganda alang sa mga gamit nga wala nimo hibaw-ing imong gikinahanglan. Bisan sa mga gagmayng siyudad, mga higanteng tindahan abli 24 oras. Nag-anam anam na kita’g…

sWar-in-Heaven-Cover

Gubat Sa Langit

Nakahibalo ka ba nga ang kinaunahang gubat nga nahisulat nahitabo sa lugar nga wala nimo damha? Ang Biblia nagsulti kanato nga “dunay nahitabong gubat didto sa langit: si Miguel ug iyang mga manolonda miasdang sa pagpakiggubat batok sa dragon; ug nagpakiggubat usab ang dragon ug ang iyang mga manolonda, ug sila wala makadaug; ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila sa langit.” Bugna 12:8-9. Unsa ang nakasugod sa gubat ug mahitungod sa unsa?

sVisayan-Twilight

Kilumkilum! Tiawtiaw o Kamatuoran

“Sa kalibutan ako ang pinakapeligrong tumutukob. Tanang bahin nako nangimbitar kanimo…gimugna ako aron sa pagpatay… Gusto ko mopatay nimo. Wala pa gayud ko kapangandoy ug maayo sa dugo sa tawo sukad sa akong kinabuhi… Imong kahumot mora’g druga alang kanako. Mora’g akong personal nga tatak sa heroina.” Maoy sulti sa ambongang vampira, si Edward Cullen, ngadto sa iyang 17 anyos/años nga hinigugma, si Bella Swan, sa malampusong serya …

sVisayan-Does-God-Care-that-i-am-Hurting

Motagad Ba Ang Dios Nga Gisakitan Ko?

Ania kita magpuyo sa kalibutan diin makalilisang hitabo modangat sa katawhan nga dili angay makadawat niini. Bagyo Katrina ninghapak sa baybayon duol sa New Orleans, nagguba ang mga pilapil- linibo ang nangamatay; pipila ka gatus ka libo ang nawad-an og silongan o imnonong tubig. Mga pinuy-anan nangaanud. O ang kasakit nikuha’g daw adlaw-adlaw’ng porma_ kalit nga balatian, usa ka aksidente, diborsyo, kamatayon sa usa ka…

sVisayan-Global-Trial

Pagsulay Nga Lukup sa Kalibutan

Mga tawhanong korte talagsaon ra nga makadiskubre sa tibook kamatuoran. Mga huwes ug mga sakup sa hukmanan maminaw sa ebidensya ug mosulay sa pagpangita sa kamatuoran kutob sa ilang mahimo. Apan hunahunaa ra ang usa ka hukmanan diin mahikyad ang tanan. Usa ka hukmanan nga mohikyad sa matag lihok, matag motibo, bisan matag hunahuna! Mao na ang matang sa hukmanan nga nag-ingon ang Biblia, kada usa nato moatubang inigkatapos sa kinabuhi.

sVisayan-Myths-About-Hell-Cover

Tumo-tumo mahitungod sa Impyerno

Alang sa kadaghanan, ang pulong nga impyerno (sa Iningles ‘hell’) , usa lang kini sa diyutay nga upat-ka-letra nga pulong, diin ilang mabatian adlaw-adlaw sa sulod sa panahon nga trapik kaayo o sa init nga eksena sa salida sa sine gikan sa Hollywood. Apan sa uban hinuon, ang pulong impyerno, nagdala sa tataw nga bunga sa hunahuna atong bata pa sila mahitungod sa walay ugdaw-ugdaw nga gisugba nga mga tawo diin ilang nadunggan gikan sa eskwela sa Domingo…

sIntelligent-Faith-Cover

Usa Ka Maalam Nga Pagtoo

Si Joel ug Mark duha ka managhigala nga lainlain ang tinoohan. Si Joel nagtoo sa Dios nga mao ang tibuok Hari sa hari nga naglalang sa kalibutan. Si Mark usa ka deboto nga atiyesta o dili motoo ug Dios kinsa nagbiaybiay sa relihiyon ug naghunahuna nga ang tibuok kalibutan—lakip–siya nahitabo ra tungod sa aksidente; usa ka sayop sa bayolohiya. “Giunsa nimo pagkahibalo nga adunay Dios ug nga ang Biblia dili lang usa ka libro mahitungod sa sugilanon sa dili ingon nato?”

sVisayan-Natural-Disaster

Unsay Nahitabo Sa Kalibutan

Tingali nakabantay ka nga ang Planetang Yuta mora’g nabitas ang iyang kilid sa karong mga adlawa. Hapit kada semana makadungog kita’g lab-as nga balita sa lain na usab nga linog, sunog, lunop o alimpulos nga nianud sa libolibo, o kapuloan ka libo, o basig gatusan ka linibo ngadto sa daw yelo nga kinuptan nga kamatayon—ug dayon sa eternidad. Makasusubo gayud. “Krimen sa tibuok kalibutan nagkadaghan sa kada libut,” niagulo si Tina Brown, ang pangulong editor sa…