Isang tawag sa telepono – ang tawag na inaasahan at pinangagambahan ng lahat – dumating ng alas dos ng madaling araw. ”Mayroon kaming puso para kay Brody,” ang wika ng isang boses. Lahat ay umaasa sa tawag sapagka’t ang 12 taon na batang si Brody ay nasa listahan ng mga papalitan ng puso maraming mga araw na ang nakakaraan, at hindi na magtatagal ang kanyang kalagayan ay sasama na, at hindi na siya magiging karapat-dapat para tumanggap ng isang puso. Kapagka nangyari ito, aalisin na siya sa listahan at kasama nito ay mawawalan na siya ng huling pag-asa. Nguni’t sa araw na ito, si Brody at ang kaniyang pamilya ay malapit ng tumanggap ng isang kamangha-manghang regalo – ang kaloob na isang bagong puso, ang alaala na isang bagong buhay.

Ang Banal na Kasulatan ay nagsasabi na tayo ay nasa isang kalagayan na mas mapanganib kaysa kalagayan ni Brody, dahil ang nakataya ay higit sa ating buhay.  Tinanggap natin ang walang hanggang kamatayan, sapagka’t “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan,” (Roma 6:23) at “Ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalwalhatian ng Dios” (Roma 3:23). Kung ating maiintindihan ang orihinal na salin sa Griyego ng huling talata, ating mauunawaan kung gaano kapanganib ang ating kalagayan. Ang mga salitang “hindi nakakaabot” na isinalin mula sa Griyego ay isang patuloy na gawa o kilos – patuloy tayong hindi nakakaabot. Ang kasalanan ay hindi lamang tungkol sa mga nakaraang gawa, kundi tungkol sa patuloy na katayuan ng ating pamumuhay.

Sa mabubuting kapanahunan, madali na kumbinsihin natin ang ating sarili na hindi ito ganito. Na tayo ay talagang mabuting tao – hindi sakdal, kung iyong maaalaala – subali’t di naman talagang masama. Matapos na ang ating kapitbahay ay tumanggap ng promosyon at mas malaking umento na matagal na nating inaasam-asam, o bumili ng isang bagong sasakyan, ating natuklasan ang pagka-inggit sa ating puso. O kaya naman ay nakakita tayo ng isang kaakit-akit na modelo o artista, na ating kinamanghaan… madali nating masasabi na ang kasakiman ay nagpapahayag ng kanyang sarili. Marahil isang kotse o jeep sa gitna ng trapiko ang biglang humarang sa harap ng ating daan, ng matuklasan natin ang antas ng ating nakapagtatakang galit.

Habang ating sinusuri ng tapat ang ating sarili, ay lalo nating nakikita na ito ay siyang katotohanan.

Isang talubata na hindi naniniwala sa Diyos at guro sa Universidad ng Oxford ang naglarawan ng ganitong karanasan, “Sa kauna-unahang pagkakataon ay sinuri ko ang aking sarili na may isang maselan at praktikal na hangarin. At dito ay kakila-kilabot kong natagpuan ang isang palahayupan na puno ng masasamang pagnanasa, puno ng mga masasama at panlolokong mga ambisyon, isang lugar na puno ng pangangamba, isang kalagayan na puno ng pinanghahawakang mga galit. Ang aking pangalan ay Lubhang Marami.” (C. S. Lewis, Surprised by Joy – Sinorpresa ng Kaligayahan). Lahat ng kasalanan na ito, ang sabi sa atin, ay galing sa ating mga makasalanang puso. “Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan; samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan” (Lucas 6:45).

Sa katunayan, ang ating mga makasalanang puso ang siyang nagtatago ng ating tunay na pagiging makasalanan, sapagkat “Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay, at tunay na napakasama?” (Jeremias 17:9).

Kaya ating makikita, na tulad ni Brody, ang ating puso ang siyang pinagmumulan ng ating maraming suliranin. Hindi tayo maaaring gumaling. Walang  pamumuhay o gamot na makakatulong sa atin – ang puso natin na may sira ay kailangang mapalitan at kung hindi ay mamamatay tayo. Si Brody ay kailangang mailagay sa listahan at maghintay. Walang katumbas na halaga ng salapi ang makabibili ng kanyang pangangailangan. Kung walang magbibigay sa kanya ng puso ay mamamatay siya.

Ang ating kalagayan ay magkahawig, ngunit ang Banal na Kasulatan ay may magandang balita sa ating lahat na nasa ganitong walang pag-asang katayuan. Ito ay nagsasabi sa atin na isang handog ang nakalaan: “Bibigyan Ko kayo ng isang bagong puso at ilalagay Ko ang bagong espiritu sa inyong kalooban; Aking kukunin ang inyong batong puso mula sa inyong laman at bibigyan Ko kayo ng isang pusong laman.” (Ezekiel 36:26).

At mas mabuti pa, wala ng listahan ng paghihintay, ang pusong pamalit ay magagamit kaagad, at kapagka napalitan na ang ating sariling puso, hindi lang tayo  mananatiling buhay, bagkus tayo ay magtatamasa ng isang kakaiba at mataas na antas ng buhay.

Lahat ay natakot sa tawag sa telepono sapagka’t ang pamamaraan ay may kasamang pangamba. Bago ipalit ang malusog na puso, ang dating puso niya ay dapat munang alisin. At kapag nagsimula na ang operasyon ay hindi na maaaring pigilin. Sa kabila ng ganitong pag-iisip si Bill at Jill ay gumising ng bago mag madaling araw, inihanda ang kanilang mga sarili at si Brody para sa isang makasaysayang paglalakbay patungo sa hospital. At nang naroon na sila ay nakita nila ang kanilang anak na lalaki na isinakay sa kama.

Tayo ay kailangan din na dumaan muna sa isang uri ng kamatayan. Kung paano si Brody ay pumayag sa mga doktor na alisin muna ang kanyang puso bago ipalit ang panibago, ay ganoon din dapat  nating ibigay ang ating lumang puso. Dapat nating kilalanin na ito ay higit sa padampi-dampi doon at dito, higit sa isang simpleng pagsasaayos o pagtutuwid – kailangan natin ang lubosang operasyon. Walang ibang paraan kundi ito. Walang kulang na pamamaraan ang makasasapat dito.

Itong nakakatakot na panganib ay nagbigay ng dahilan para si Brody at ang kanyang mga magulang ay mangilabot sa tawag sa telepono na mayroon nang isang puso na maipapalit. Bagama’t sila ay nagalak sa oportunidad para sa kanilang anak ay may isa namang malungkot na katunayang pangyayari na nagpumilit. Kanilang natanto na itong mismong pangyayari na nagbigay  sa kanila ng panibagong pag-asa ay nagbigay din naman ng dusa sa isang pamilya. Ang pagkakataon ni Brody na mabuhay ay dumating sa pamamagitan ng isang tao na nagbuwis ng  kanyang buhay sa kamatayan.

Ang ating pagkakataon para sa isang espirituwal na pagpapalit ng puso, para sa kaligtasan mula sa kasalanan, para sa maayos na buhay ngayon at kailanman, at buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, ay nangagailangan din ng kapalit na buhay.  “Ngunit ipinakita ng Dios ang kaniyang pag-ibig sa atin, na ng tayo ay makasalanan pa ay namatay si Kristo para sa atin” (Roma 5:8)

Ating pansinin na si Kristo ay namatay para sa atin hindi “dahil tayo ay karapat-dapat,” o “nasunod natin ng sakdal ang kautusan ng Dios, hindi “noong malaman natin ang ating pangagailangan,” kundi “ng tayo ay mga makasalanan pa.”

Ang dating puso ni Brody ay hindi lamang sasama kung hindi mapapalitan. Ang kanyang mabigat na pangangailangan ay naging daan para sa kanya. At kailangan na siya ay umasa kahit na kanino, kahit na saan, na magbibigay ng alaala, isang malusog na puso. Walang nakalaan na puso para bilhin, at kung mayroon man nito,  siya at ang kanyang pamilya ay hindi kayang bumili ng isa.

Minsan pa, ganito din ang kaligtasan. “Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nguni’t ang handog ng Dios ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesu Kisto na ating Panginoon” (Roma 6:23).  Kaya ating makikita na ang mismong talata na nagbigay ng babala na ang kamatayan ang dapat sa atin, ay nagpahayag din naman na ang lunas ay isang handog.

Pinakadakila, at pinakamahalagang alaala sa buong panahon. Hindi na kailangan na tayo ay magpalista pa, hindi na kailangan na tayo ay maghintay pa. Maari nating kamtan ngayon at dito, sa simpleng paghingi lamang. Nakita natin ang mga hakbang. Kilalanin mo lamang ang iyong pangangailangan, aminin na kailangan mo itong bagong puso, at hilingin sa Dios na ibigay sa iyo. Walang pormula na panggayuma, o mga pananalita. Hingin mo lamang.

Si Brody ay dumaan sa pagpapalit ng puso na matayog ang kalooban. Hindi lamang siya nagkaroon ng bagong puso, nagkaroon din siya ng bagong buhay. Ngunit kailangan din na malaman niya kung paano mamuhay ng panibagong buhay. Kung tinanggap na natin ang ating bagong puso, kailangan din nating pag-aralan kung paano isakatuparan itong bagong buhay.

Ang Dios ay nagbigay ng iglesia, isang samahan ng mga tumanggap na ng panibagong puso, upang tulungan tayong mag-aral kung paano isagawa itong panibagong buhay. Matatagpuan mo ang tulong sa paghahanap mo ng isang bagong puso, at sa paghahanap mo ng isang iglesya, pagpunta mo sa www.glowonline.org.

Ang regalong ito ay magdulot sana ng kasiyahan sa iyo.