Kroki do zdrowia

Zdrowie to co? wi?cej ni? brak choroby. Dobre zdrowie to wykorzystywanie w pe?ni w?asnego fizycznego, mentalnego, socjalnego i duchowego potencja?u. Biblia nazywa to ?yciem „w obfito?ci” (zob. J 10,10) i w?a?nie tego pragnie dla nas Bóg. Wyra?a On swoje ?yczenia dla nas poprzez aposto?a Jana, który mówi: „Umi?owany, ?ycz? ci wszelkiej pomy?lno?ci i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza” (3 J 1,2).

Aby pomóc ci do?wiadczy? ?ycia w obfito?ci, Bóg poda? proste, ?atwe do wykonania kroki do lepszego zdrowia. Nie mo?esz kontrolowa? wszystkich czynników, które powoduj? choroby czy wypadki, ale mo?esz zminimalizowa? ryzyko i wspiera? swój organizm. Oto osiem prostych punktów, na które ju? dzi? mo?esz zwróci? uwag?.

Punkt 1: Od?ywianie

To, co jesz, wp?ywa na to, jak si? czujesz, a tak?e na to, czy potrafisz cieszy? si? ?yciem. Wa?ne jest wi?c, aby spo?ywa? dobre, po?ywne posi?ki. Pierwotna dieta w ogrodzie Eden sk?ada?a si? z owoców, zbó?, orzechów i nasion.
Po upadku do diety zosta?y dodane zio?a, które by?y wcze?niej po?ywieniem zwierz?t. Co ciekawe, produkty zwierz?ce, o wysokiej zawarto?ci cholesterolu, by?y wykluczone. Badania wykazuj?, ?e gdyby kraje zachodnie przyj??y diet? wegetaria?sk?, wiele ?miertelnych chorób, takich jak np. mia?d?ycowe stwardnienie t?tnic, straci?oby znacz?co na sile. Udowadniaj? one tak?e wy?szo?? tej, opartej na ro?linach, Bo?ej diety, która zosta?a podana przy stworzeniu (zob. Rdz 1,29-30).

Punkt 2: ?wiczenia fizyczne

Twoje cia?o zosta?o zaprojektowane w taki sposób, ?e potrzebuje du?o aktywno?ci fizycznej. Bycie sprawnym fizycznie oznacza po prostu, ?e jeste? w stanie wykona? wszystkie rzeczy, które musisz zrobi? w ci?gu dnia, tak aby zosta?a ci jeszcze energia dla rodziny i zaj?? w czasie wolnym od pracy.

Prosty, codzienny, rutynowy program ?wicze? pomo?e ci uzyska? poziom takiej w?a?nie sprawno?ci. Najlepiej zacznij od spaceru. Nast?pnie powoli i stopniowo zwi?kszaj zarówno czas, jak i intensywno?? wysi?ku fizycznego. Mo?e s?ysza?e? powiedzenie „no pain – no gain” (bez bólu nie ma wyników), ale to nieprawda. Ból mo?e ?wiadczy? o tym, ?e ?wiczysz zbyt intensywnie. ?wicz, a? zaczniesz g??boko oddycha?, ale nie dostaniesz zadyszki. Trzydzie?ci minut dziennie to dobry cel, ale skoro korzy?ci z ?wicze? si? kumuluj?, nawet krótszy czas ?wicze?, lecz wykonywanych od trzech do pi?ciu razy dziennie, daje dobre rezultaty.

Nie mo?esz znale?? na to czasu? Nasze spo?ecze?stwo bardzo cz?sto po?wi?ca czas wolny od pracy na wiele pasywnych rozrywek, takich jak: telewizja, gry wideo b?d? internet. Kiedy kto? decyduje si? na wy??czenie komputera, telewizora czy gry wideo i przeznacza ten czas na zdrowe ?wiczenia fizyczne, zawsze do?wiadcza zdecydowanej poprawy zdrowia! W ten sposób odkryjesz, ?e ?wiczenia przynosz? wiele korzy?ci, jak na przyk?ad: kontrola masy cia?a, obni?enie poziomu stresu, wzmocnienie systemu odporno?ciowego oraz zmniejszenie ryzyka zapadni?cia na wiele chorób. ?wiczenia mog? przed?u?y? twoje ?ycie, ale co wa?niejsze, mog? doda? Ci energii.

Punkt 3: Woda

Woda jest niezb?dna do ?ycia. Niektórzy ludzie w kwestii ilo?ci wypijanych p?ynów kieruj? si? pragnieniem, ale pragnienie stanowi ju? pierwsz? oznak? odwodnienia. Ka?dego dnia tracimy wod? poprzez mocz, ka?, pot oraz par? wodn? wychodz?c? z naszych p?uc. Doro?li potrzebuj? wypija? od sze?ciu do o?miu szklanek wody dziennie, a przy wysokiej temperaturze lub podczas ?wicze? fizycznych nawet wi?cej. Woda jest niezb?dna do funkcjonowania nerek, regulowania temperatury oraz utrzymania p?ynów ustrojowych. Tak wi?c pij na zdrowie. Woda jest dobra dla ciebie – i nie spowoduje przyrostu masy t?uszczowej w Twoim organizmie!

Pami?taj, kawa, napoje gazowane i alkohol nie zast?puj? wody! S? bardzo szkodliwe dla zdrowia. Badania wykaza?y nawet, ?e kawa usuwa z organizmu wi?cej wody ni? dostarcza!

Punkt 4: ?wiat?o s?oneczne

Mo?e nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale s?o?ce ma wp?yw na twoje zdrowie. Czy zauwa?asz, jak twoja tendencja do popadania w nastroje depresyjne i zniech?cenie zwi?ksza si? podczas miesi?cy zimowych, kiedy dni s? krótkie, a niebo cz?sto zachmurzone i pada deszcz?
?wiat?o s?oneczne pomaga twojemu organizmowi produkowa? witamin? D. Ten niezb?dny sk?adnik pokarmowy kontroluje gospodark? hormonaln? i wzrost komórek; pomaga twojemu cia?u wch?ania? i wykorzystywa? wap?, którego potrzebujesz, aby mie? mocne ko?ci i z?by, a tak?e warunkuje rozwini?cie sprawnego systemu odporno?ciowego i nerwowego.
Za du?o s?o?ca mo?e szkodzi? i powodowa? raka skóry. Unikaj wi?c zbyt d?ugiej ekspozycji na jasne ?wiat?o s?oneczne; no? nakrycie g?owy i u?ywaj kremu ochronnego z filtrem.

Punkt 5: Równowaga i umiar

Zdrowy styl ?ycia to zrównowa?ony styl ?ycia. Nie znaczy to jednak „wszystko, ale z umiarem”. Jest to raczej ostro?ne wprowadzanie wszelkich dobrych rzeczy i nawyków, które wspieraj? zdrowie, przy ca?kowitym unikaniu wszystkich tych rzeczy i przyzwyczaje?, które je niszcz?. W równowadze chodzi o taki styl ?ycia, który poprawia jego jako??. Na przyk?ad, przejadanie si? prowadzi do podra?nienia ?o??dka i oty?o?ci, a niedojadanie skutkuje niedoborami i ?mierci? g?odow?. Przepracowanie prowadzi do wyczerpania lub urazów, natomiast konsekwencj? zbyt ma?ej ilo?ci pracy jest lenistwo i os?abienie mi??ni. Umiarkowanie jest kluczem w kwestii prowadzenia zdrowego i szcz??liwego ?ycia.

Punkt 6: Powietrze

Ewidentnie powietrze ma kluczowe znaczenie; ka?dy z nas mo?e prze?y? bez oddychania tylko kilka minut. Ale jako?? powietrza, jakim oddychamy, tak?e jest istotna. Zanieczyszczone powietrze mo?e powodowa? choroby, a nawet ?mier?, je?li substancje zanieczyszczaj?ce skoncentruj? si? w jednym miejscu przez wiele dni czy tygodni – szczególnie u osób bardzo m?odych i w podesz?ym wieku lub tych, które cierpi? z powodu zastoinowej niewydolno?ci serca b?d? chronicznych chorób p?uc.
Prawdopodobnie najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie powietrza pochodzi z palenia papierosów, którego zgubne efekty zosta?y tak dobrze udokumentowane, i? nie ma ju? w?tpliwo?ci, ?e ono zabija. Aby zachowa? dobre zdrowie, oddychaj g??boko czystym powietrzem.

Punkt 7: Odpoczynek

Badania wykazuj?, ?e doro?li ka?dej nocy potrzebuj? o?miu godzin porz?dnego snu, aby naprawd? efektywnie funkcjonowa?. Mo?emy mówi? sobie, ?e nam wystarczy mniej, ale niedobór snu stanowi powa?ny problem w dzisiejszym zagonionym spo?ecze?stwie.
Poza zapewnieniem w?a?ciwej ilo?ci snu, powiniene? tak?e w??czy? do swojego ?ycia rekreacj?. Ucieczka na ?ono przyrody, chocia? na jeden dzie?, spacer po górach lub nad brzegiem morza mo?e ci? od?wie?y? i pomóc lepiej radzi? sobie ze stresem. Bóg uzna? nasz? potrzeb? wytchnienia i relaksu, daj?c nam cotygodniowy dzie? odpoczynku – szabat, siódmy dzie? (zobacz Wj 20,8-11).

Punkt 8: Zaufanie do Boga

Duchowy wymiar zdrowia jest nawet wa?niejszy dla ogólnego dobrego samopoczucia ni? czynniki fizyczne. Stres, troski i poczucie winy poch?aniaj? nasze si?y ?yciowe i mog? powodowa? choroby. Ufanie Bogu, Stworzycielowi, nadaje Twojemu ?yciu poczucie sensu i celu, które mo?e pomóc przezwyci??y? negatywne skutki stresu, zmartwie? i poczucia winy.
Mo?esz zwi?kszy? swoje zaufanie do Boga poprzez codzienne czytanie Jego S?owa – Biblii (zob. Rz 10,17). Je?li chcesz w prosty sposób dowiedzie? si? czego? wi?cej o Bogu i Biblii, zapoznaj si? z darmow? ofert? na ostatniej stronie tej ulotki. Bóg mówi: „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskuj? si?y, otrzymuj? skrzyd?a jak or?y: biegn? bez zm?czenia, bez znu?enia id?” (Iz 40,31). Zaufanie do Boga stanowi niezb?dny aspekt zdrowia.

Zako?czenie

Mo?e si? wydawa?, ?e te ?atwe kroki do lepszego zdrowia s? takie zwyczajne, ale one naprawd? maj? moc. Zacznij ju? dzi? praktykowa? je w swoim ?yciu, a poczujesz ró?nic?!

Kroki do zdrowia