Koniec ?wiata?

Czasy, w których ?yjemy, znacznie ró?ni? si? od wszystkich poprzednich wieków. Przywódcy pa?stw, biznesmeni, ludzie ciesz?cy si? zaufaniem i autorytetem patrz? na stan naszego narodu oraz ca?ego ?wiata i zastanawiaj? si?, co b?dzie dalej. Wszyscy ?ledz? nag?ówki gazet. Patrz? na niepewny stan spo?ecze?stwa i stosunków mi?dzynarodowych. Widz?, jak kl?ski ?ywio?owe niszcz? domy i miasta – zarówno te najbiedniejsze, jak i najbogatsze. Wzdragaj? si? na widok upadku moralno?ci ukazywanego w wiadomo?ciach. Widz? jak wzrasta intensywno?? tych wydarze? i zdaj? si? rozumie?, ?e ju? nied?ugo stanie si? co? wielkiego – co?, co zmieni bieg historii. Ludzie chc? wiedzie?, czy teraz nadejdzie koniec?

Wydaje si?, ?e ci?gle pojawiaj? si? jakie? nowe pomys?y na temat tego, kiedy i jak nast?pi koniec ?wiata. Jeszcze niedawno ludzie mówili, ?e b?dzie to w 2000 roku. Jak wida?, tak si? nie sta?o. Teraz ludzie mówi? o roku 2012. Stworzono wiele teorii, ale je?li chodzi o niezawodno?? przepowiedni, nie ma bardziej wiarygodnego ?ród?a, do którego mo?emy si?gn??, ni? Biblia.

Proroctwa biblijne

W Biblii znajdujemy setki proroctw, które ju? si? wype?ni?y. W 41 rozdziale Ksi?gi Rodzaju czytamy, ?e staro?ytni Egipcjanie dowiedzieli si? przed czasem o siedmiu latach urodzaju, po których mia?o nast?pi? siedem lat posuchy. 25 rozdzia? Ksi?gi Jeremiasza mówi o tym, ?e Bóg oznajmi? Izraelitom, i? przez swoj? niewierno?? zostan? uprowadzeni do niewoli babilo?skiej. Kiedy to si? sta?o, król, który ich uprowadzi?, mia? sen, opisany w 2 rozdziale Ksi?gi Daniela – by?o to proroctwo ukazuj?ce nast?puj?ce po sobie ?wiatowe imperia od jego czasów a? do ko?ca ?wiata.

Jednymi z najbardziej dok?adnych proroctw Biblii s? te, które wskazywa?y na Jezusa. W Ksi?dze Daniela 9,25?27 mo?emy przeczyta? o tym, kiedy dok?adnie Jezus mia? si? narodzi? i umrze?. Inne teksty, takie jak Ksi?ga Izajasza 53,7 czy Psalm 22,7?8, przepowiada?y ró?ne aspekty ?ycia Jezusa.

Biblia i proroctwa o czasach ko?ca

Chocia? w Biblii znajdujemy ró?ne rodzaje proroctw, najbardziej rozpowszechnione s? te, które dotycz? czasów ko?ca, czyli proroctwa apokaliptyczne. S? dwie ksi?gi, które w wi?kszo?ci zawieraj? w?a?nie takie proroctwa: starotestamentowa Ksi?ga Daniela i nowotestamentowa Apokalipsa Jana. 1 na 25 wersetów w samym Nowym Testamencie wspomina o drugim przyj?ciu Jezusa Chrystusa.

I chocia? Biblia tak du?o mówi o ko?cu ?wiata i powtórnym przyj?ciu Jezusa, nie okre?la, kiedy dok?adnie to nast?pi. „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet anio?owie niebiescy, tylko sam Ojciec” (Mt 24,36). „Jak z?odziej za? przyjdzie dzie? Pa?ski (…)” (2 P 3,10). Pismo ?wi?te daje nam jednak pewne wskazówki, które maj? nam pokaza?, ?e to wydarzenie jest ju? blisko. „B?dziecie s?ysze? o wojnach i o pog?oskach wojennych” (Mt 24,6). „B?d? znaki na s?o?cu, ksi??ycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawa?nicy. Ludzie mdle? b?d? ze strachu, w oczekiwaniu wydarze? zagra?aj?cych ziemi. Albowiem moce niebios zostan? wstrz??ni?te. Wtedy ujrz? Syna Cz?owieczego, nadchodz?cego w ob?oku z wielk? moc? i chwa??” (?k 21,25-27).

W tym miejscu Biblia daje nam drogowskazy, po których mo?emy rozpozna?, ?e zbli?amy si? do ko?ca. B?d? mia?y miejsce kl?ski ?ywio?owe i wojny, a ludzie b?d? bali si? tego, co przyniesie przysz?o??. To jednak nie wszystko, co Biblia mówi na temat ko?ca. W Ewangelii Mateusza 24,24 czytamy ostrze?enie: „Powstan? bowiem fa?szywi mesjasze i fa?szywi prorocy i dzia?a? b?d? wielkie znaki i cuda, by w b??d wprowadzi?, je?li to mo?liwe, tak?e wybranych”. A wi?c wed?ug Biblii przy ko?cu b?dzie mia?o miejsce co? wi?cej ni? tylko fizyczne zniszczenia i chaos. To samo b?dzie dotyczy?o rzeczywisto?ci duchowej.

Celem szatana jest zwie?? ka?dego, kto tylko na to pozwoli, i nie ma dla niego znaczenia, czy ta osoba chodzi do ko?cio?a, czy te? nie. Nie obchodzi go, czy nazywasz si? ateist?, chrze?cijaninem, buddyst? czy jeszcze kim? innym. W?a?ciwie, nawet podoba mu si? sytuacja, kiedy chodzisz do ko?cio?a, ale nie ?yjesz zgodnie z tym, czego si? tam uczysz. Je?eli przyjrzysz si? dok?adniej historiom biblijnym, to zauwa?ysz, i? ludzie, którzy twierdzili, ?e id? za Bogiem, ale nie robili tego, co On mówi, zostali ukarani tak samo jak ci, którzy w ogóle nie chcieli Go zna?. „Po tym za? poznajemy, ?e Go znamy, je?eli zachowujemy Jego przykazania” (1 J 2,3).

Jak przygotowa? si? na koniec ?wiata?

Musimy wi?c zada? pytanie: „W jaki sposób mog? przygotowa? si? na koniec ?wiata?” Biblia daje nam w tej kwestii kilka wskazówek. Je?eli zastosujemy si? do nich ca?ym sercem, mo?emy by? pewni, ?e b?dziemy gotowi na powrót Jezusa.
Nie my?l, ?e jeste? odporny na zwiedzenia. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus kilkakrotnie ostrzega przed nimi. Gdyby nie istnia?o realne zagro?enie, nie k?ad?by na t? kwesti? tak wielkiego nacisku. Koniec ?wiata b?dzie trudnym czasem. W Ksi?dze Daniela 12,1 czytamy: „Wtedy nast?pi okres ucisku, jakiego nie by?o, odk?d narody powsta?y, a? do chwili obecnej”. Nie b?dzie ?atwo, ale Biblia daje nam te? nadziej?. „Lecz kto wytrwa do ko?ca, ten b?dzie zbawiony” (Mt 24,13). „Zwyci?zcy dam zasi??? ze Mn? na moim tronie, jak i Ja zwyci??y?em i zasiad?em z mym Ojcem na Jego tronie” (Ap 3,21). Sk?d mo?emy wiedzie?, ?e nie zostali?my zwiedzeni? „Do objawienia i do ?wiadectwa! [czyli do Pisma ?wi?tego] Je?li nie b?d? mówi? zgodnie z tym has?em, to nie mam dla nich jutrzenki” (Iz 8,20).

Oddaj ca?e swoje serce Jezusowi. Nie tylko jaki? jego fragment. Bóg mo?e wybaczy? tylko te grzechy, które Mu wyznasz i porzucisz. Szatanowi najbardziej podoba si?, gdy ludzie mówi?, ?e nale?? do Boga, a nadal ?yj? tak, jak chc?. Nie powinni?my odk?ada? decyzji o oddaniu ?ycia Bogu na pó?niej. „Uwa?ajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33). B?d? gotowy na przyj?cie Jezusa w ka?dym momencie. Nie pozwól zaszczepi? sobie my?lenia typu: to nast?pi nie wcze?niej ni? za 20 lat czy nawet 3 lata. Tego nikt nie wie, wi?c b?d? gotowy ju? teraz.

Opowiedz o tym swoim znajomym, gdy? przed przyj?ciem Jezusa wszyscy b?d? musieli wybra?, komu chc? s?u?y?. W Ewangelii Mateusza 24,14 czytamy: „A ta Ewangelia o królestwie b?dzie g?oszona po ca?ej ziemi, na ?wiadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec”. Przy ko?cu czasu b?d? istnia?y tylko dwie grupy ludzi: Ci, którzy s?u?? Bogu i s? gotowi ujrze? Go przychodz?cego na ob?okach chwa?y (Iz 25,9), oraz ci, którzy zostan? zniszczeni blaskiem Jego przyj?cia (Ap 6,16-17).

Masz tylko dwie mo?liwo?ci. Przyjmij zaproszenie Jezusa i ?yj dla Niego lub ?yj tylko dla siebie – na mecie dowiesz si?, ?e to drugie rozwi?zanie nie by?o warte utraty ?ycia wiecznego. Mówienie o ko?cu ?wiata to nie jest pustos?owie. Ten czas naprawd? si? zbli?a i b?dzie dla ciebie albo ci??ki, albo wspania?y. Jak? decyzj? podejmiesz?

Koniec świata?