Máte zdraví?

Zdraví je jednou z největších hodnot našehoživota. Díky dobrému zdraví můžeme náš život prožítnaplno – fyzicky, psychicky, společensky i duchovně.Bible to nazývá životem „v hojnosti“ (Jan 10,10). Bohuvelmi záleží na tom, aby byli lidé šťastní. Dává člověkuvíc, než kolik potřebuje k udržení svého zdraví. A přecesi jeho darů lidé neváží a nevyužívají je ke svémudobru.

I když není možné ovlivnit všechno, co způsobujenemoci nebo nehody, lze výrazně snížit riziko, ženás tyto negativní jevy ohrozí. Níže najdete osmjednoduchých kroků k posílení vašeho zdraví, kterévám pomohou žít „život v hojnosti“.

 

Krok 1: Zlepšete stravování
Jídlo ovlivňuje způsob, jak se cítíme, a našischopnost radovat se ze života. Původní životospráva,kterou dal Bůh člověku, se skládala z ovoce, obilovin,ořechů a semen. K tomu byly přidány byliny akořeny (kořenová zelenina). Je zajímavé, že ve výčtunebyly zahrnuty tučné živočišné produkty, kterézvyšují cholesterol. Pokud by se dnes západní zeměpřeorientovaly na vegetariánskou stravu, rozšířenísmrtelných nemocí, jako je rakovina a srdeční nemoci,by dramaticky pokleslo. Mnoho vysoce ceněnýchstudií prokázalo, že rostlinná strava daná člověku přistvoření (Genesis 1,29.30) je pro člověka tím nejlepším.

 

Krok 2: Více cvičte
Tělo bylo sestrojeno k pohybu. Být fyzicky fitjednoduše znamená být schopen dělat všechnu dennípráci a ještě si uchovat energii pro rodinu a volný čas.Každodenní pohybová aktivita nebo fyzickyzaměřená záliba vám pomůže dosáhnout uspokojivéúrovně fyzické kondice. Pro začátek je nejlepší chůze.Začněte pomalu a postupně zvyšujte intenzitu a čas,který pohybu věnujete. Možná už jste slyšeli anglickérčení: „No pain, no gain“ – „Bez bolesti není zisk“, aleto není tak úplně pravda. Bolest při cvičení můžeznamenat, že jste překročili hranici svých tělesnýchschopností. Při cvičení zhluboka dýchejte a nechoďteaž do bodu, kdy vám dojde dech. Bohatě stačí třicetminut pohybu denně. Raději cvičte v krátkých úsecíchtřikrát až pětkrát týdně než jednou týdne, ale o to déle.

Obvyklou výmluvou je věta: „Rád bych cvičil, alenemám čas!“ Nejde přitom o to, že bychom vůbecneodpočívali, spíše svůj volný čas vyplňujeme mnohadruhy pasivní zábavy. Když tyto formy omezíte abudete se místo toho věnovat zdraví prospěšnýmcvičením, začnete se lépe cítit. Zjistíte, že cvičení mámnoho výhod, jako jsou kontrola váhy, odolnost vůčistresu, posílení imunitního systému a redukce rizikaonemocnění. Pohyb přidá více let vašemu životu a víceživota do vašich let.

 

Krok 3: Pijte dostatečné množství vody
Voda je základním prvkem veškerého života.Mnoho lidí chápe žízeň jako měřítko toho, kolik vodyby měli vypít, ale žízeň je vlastně již prvním signálemtěla o dehydrataci. Vodu ztrácíme močí, potem,zažíváním a dýcháním. Dospělí by měli vypít cca šestaž osm sklenic vody každý den, více v horkém počasínebo během cvičení. Voda je zásadní pro funkci ledvin,regulování tělesné teploty a udržování proudění krve.Takže pijme více – voda je potřebná a nezatěžuje náskaloriemi!
Káva, slazené nápoje a alkohol nejsou dobrounáhradou za vodu. Našemu zdraví škodí. Káva z tělaodčerpává více tekutin, než mu dodává, alkohol jejed, který poškozuje orgány a oslabuje schopnostrozumného úsudku, a slazené nápoje jsou plnénežádoucích chemikálií a kalorického cukru.

 

Krok 4: Nevyhýbejte se slunci
O slunečním světle se v poslední době hovoříjako o nebezpečném jevu ohrožujícím naše zdraví.A přitom je nezbytnou podmínkou nejen našeho zdraví, ale i veškerého života! Všimli jste si, jak běhempodzimních a zimních měsíců, kdy jsou dny krátké,počasí je často deštivé a obloha zamračená, snadnoupadáme do depresí?
Sluneční svit v těle spouští tvorbu vitamínu D. Tento nezbytný prvek kontroluje hormony v těle a růstbuněk; pomáhá vstřebávat a využívat vápník, kterýpotřebujeme pro pevné kosti a zuby; udržuje zdravýimunitní a nervový systém. Naopak příliš mnohoslunečního světla může být škodlivé, jelikož se stávápříčinou rakoviny kůže. Vyhýbejte se dlouhotrvajícímuvystavování se ostrým slunečním paprskům; je dobrénosit klobouk a oblečení, které kůži ochrání předspálením, nebo použít opalovací krém.

 

Krok 5: Žijte vyváženě a přiměřeně
Vyvážený životní styl je zdraví prospěšný.Neznamená totéž jako oblíbené rčení „všeho s mírou“.Spíše jde o osvojení si všech dobrých návyků a naopakvyhnutí se všemu, co naše zdraví podkopává. Důležitýmprincipem je přitom vyrovnanost. Například přejídánívede k otupělosti, zažívacím problémům a k obezitě.Hladovění způsobuje podvýživu. Přepracovanostpřispívá k vyčerpání nebo úrazu. Příliš málo prácenaopak podporuje lenost a vede k ochabování svalů.Vyváženost je klíčem k zdravému a šťastnému životu.

 

Krok 6: Zhluboka dýchejte
Vzduch má pro náš život rozhodující význam – vždyťbez dýchání můžeme žít jen několik minut. Neménědůležitá však je kvalita vzduchu, který dýcháme.Znečištění ovzduší může zapříčinit různé nemoci,dokonce i smrt. Znečištění v koncentrované forměpo několik dní nebo týdnů je nebezpečné zejménapro malé děti a starší lidi nebo pro ty, kdo trpí špatnýmsrdečním rytmem nebo chronickými nemocemi plic.
Pravděpodobně nejničivější vzduch pocházíz kouření. Škodlivé účinky kouření jsou v dnešnídobě všem dostatečně známé. Nikdo nepochybuje otom, že kouření oslabuje zdraví, způsobuje nemoci apředčasnou smrt. K udržení dobrého zdraví je třebazhluboka dýchat čistý vzduch.

 

Krok 7: Dostatečně odpočívejte
Studie ukazují, že většina dospělých potřebujek dobré pohodě osm hodin kvalitního spánku za noc.Ochuzování se o část spánku vede v dnešní uspěchanéspolečnosti k vážným problémům.
V životě potřebujeme nejenom dostatek spánku,ale také čas na rekreaci. Byť i jen jeden den venku vpřírodě, procházka v lese nebo brouzdání břehu jezeranás osvěží a pomohou nám zvládat stres. Bůh naplnilnaši potřebu odpočinku tím, že oddělil z každého týdne jeden den pro odpočinek. Tímto dnem je sedmýden, sobota (viz Exodus 20,8–11; B21).

 

Krok 8: Rozvíjejte důvěru v Boha
Často zanedbávaná duchovní dimenze našehozdraví je pro šťastný život stejně důležitá jako všechnyostatní. Stres, starosti a pocit viny postupně z našehoživota vysávají sílu a mohou přivodit i vážné nemoci.
Důvěra v Boha dává životu smysl a cíl, který pomáhápřekonávat starosti a pocit viny.Důvěru v Boha je možné posilovat každodennímčtením Bible (viz Římanům 10,17). Bůh zaslibuje: „Aleti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají novésíly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bezumdlení“ (Izajáš 40,31). Důvěra v Boha je životnědůležitou podmínkou dobrého zdraví.

 

Závěr
Možná se vám zda, že tyto kroky pro lepší zdravíjsou docela jednoduché. Vězte však, že se v nich skrývávelká síla. Pokuste se je uvést do praxe již dnes auvidíte ten rozdíl!

Health_Czech