Co se děje?

Doba, ve které nyní žijeme, je odlišná od čehokoli, co náš svět kdy zažil. Vůdcové, kteří se dívají na světové události, si lámou hlavu nad tím, co se bude dít dál. Pozorují nestabilní stav společnosti a zahraničních vztahů. Sledují, jak přírodní katastrofy ničí domovy a města. Děsí je zprávy, které ukazují rozklad morálky. Vidí, jak intenzivně se tyto věci dějí, a očekávají, že se stane něco velkého – něco, co radikálně změní směr našich každodenních životů.

Objevují se stále nové teorie o tom, jak a kdy tento svět skončí. V minulosti byl stano- ven bezpočet dat, z nichž všechna přešla, a my jsme stále zde. Kolem přelomu tisíciletí lidé říkali, že konec přijde v roce 2000. Nedávno jiní začali připomínat proroctví, že nastane v roce 2012. Objevuje se mnoho teorií, ale neexistuje spolehlivější zdroj informací na toto téma než Bible.
Bible obsahuje stovky již naplněných proroctví. Národ Izrael byl varován proro- kem Jeremjášem (Jeremjáš 25), že kvůli své nevěrnosti budou vzati do zajetí babylonského království. Když se to stalo, babylonský král měl sen, který zjevoval přesné proroctví o posloup- nosti světových mocností od jeho doby až do konce světa (Daniel 2).
Mezi těmito přesnými proroctvími Bible nacházíme i ta, která se týkají Ježíšova naro- zení, života a smrti. V Danieli 9,25–27 čteme o tom, kdy se Ježíš narodí a kdy zemře. Jiné biblické texty, jako Izajáš 53,7 a Žalm 22,7.8 , předpovídají různé aspekty jeho života, jež se všechny do nejmenších detailů naplnily.

 

Bible a předpověď konce světa

I když v Bibli nacházíme mnoho různých proroctví, jedna z nejběžnějších jsou apokalyp- tická neboli proroctví o konci světa. Tento typ proroctví obsahují dvě významné knihy Bible: starozákonní kniha Daniel a novozákonní Zje- vení. Ve skutečnosti však průměrně každý 25. verš v Novém zákoně zmiňuje druhý příchod Ježíše Krista. Přestože Bible tak často hovoří o konci světa a druhém příchodu Ježíše Krista, neříká, kdy se to stane. Na přímou otázku, kdy přijde konec světa, Ježíš odpověděl: „O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám“ (Matouš 24,36). Uvedl ale projevy toho, že ten čas je blízko. Například: „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách“ (Matouš 24,6). „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem vln valícího se moře. Lidé budou zmírat stra- chem a očekáváním toho, co přichází na celý svět… A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku“ (Lukáš 21,25–27). Bible uvádí několik znaků blížícího se konce. Mluví o přírodních ka- tastrofách a válkách. Odhaduje se, že mezi lety 1955 a 2000 zahynulo 15 milionů lidí kvůli vál- kám a konfliktům.

1. Od té doby konflikty eskalovaly co do množství i počtu zmařených životů. Nárůst živelných katastrof, komentovala Světová me- teorologická organizace v roce 2010 těmito slovy: „Na světě probíhá současně několik ex- trémních typů počasí, jež zvyšují nebývalou ztrátu lidských životů a majetku.“

2. Od té doby jsme zaznamenali ještě větší nárůst „extrémního počasí“ a „ztrát na životech a majetku“. A jak Bible předpověděla, lidé se bojí, co se stane v budoucnu. Text u Matouše 24,24 dává toto varování: „Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.“ Podle Bible bude lidstvu hrozit ne- jen fyzická destrukce a chaos. Totéž se bude dít i v duchovní oblasti. Cílem satana je svést každého, koho jen může, a nerozlišuje mezi těmi, kdo chodí do kostela a kdo ne. Jemu nezáleží na tom, kam se řadíte, čemu věříte nebo kde uctíváte Boha. Ve skutečnosti se mu líbí, když chodíte na bohoslužby, ale podle své- vyznání nežijete. Bible totiž ukazuje, že ti, kteří se hlásí ke Kristu, ale nejsou mu cele zasvěceni, dostanou stejný trest jako ti, kteří úplně zavrhují poznání Boha (viz 1. list Janův 2,3).

 

Jak být připraveni na konec světa

Musíme si tedy položit otázku: „Jak se mám připravit na konec času?“ Bible dává několik rad. Pokud je vezmeme vážně, můžeme si být jisti, že budeme připraveni, až se Ježíš vrátí. Ježíš nás ve 24. kapitole Matoušova evangelia opětovně varuje, aby- chom se nenechali svést. Kdyby neexistovalo reálné nebezpečí, že nás satan svede, nezdůrazňoval by to. Izajáš varuje: „K zákonu a svědectví! Jestliže nehovoří podle tohoto slova /Bible/, je to proto, že v nich není žádné světlo!“ Doba přímo před koncem našich dějin bude velkou zkouškou pro celý svět. „Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby“ (Daniel 12,1). Nebude to lehké, ale Bible nabízí naději a zaslibuje, že „kdo vytrvá až do konce, bude spasen“ (Matouš 24,13). Odevzdej Ježíši celý svůj život, ne jen část sebe nebo svého času – to pro spasení nestačí. Bůh může odpustit jen ty hříchy, které mu vyznáš a odevzdáš mu je. Neodkládej své rozhodnutí na později. Ježíš varoval: „Mějte se na pozoru, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy ten čas přijde“ (Marek 13,33).

Než přijde konec, dojde k rozhodující chvíli v životě každého z nás. Matouš 24,14 ji uvádí takto: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ Před koncem světa bude mít každý člověk možnost zvolit si, komu chce sloužit. Na konci času budou jen dvě skupiny lidí: ti, kteří slouží Bohu a jsou připraveni se s ním setkat (Izajáš 25,9), a ti, kteří nebudou připraveni a zahynou zasaženi jeho příchodem (Zjevení 6,16.17). Konec světa není jen tématem filmových scénářů či smyšleným náboženstvím. Je to realita. A jsou jen dvě možnosti: žít pro sobecké uspokojování svých potřeb, nebo přijmout pozvání, které nám zdarma nabízí Ježíš, a žít svůj život pro něj.

End_of_the _World_Czech