Dar pro tebe

Ve dvě hodiny v noci jsem obdržel zprávu, kterou jsem očekával se strachem a nadějí zároveň. „Máme srdce pro Brodyho,“ oznámil mi hlas v telefonu. Jelikož dvanáctiletý Brody byl již několik dní na seznamu osob čekajících na transplantaci srdce, všichni jsme v tuto zprávu doufali. Jeho zdravotní stav byl velmi vážný. Během několika dnů se navíc mohl natolik zhoršit, že by již transplantaci srdce nebylo možné provést, a pak by byl vyjmut z kandidátů čekajících na nové srdce. Tím by jeho poslední naděje na záchranu pohasla. Ale tu noc obdržel Brody a jeho rodina neuvěřitelný dar: dar nového srdce, dar nového života.

Bible hovoří o tom, že jsme v ještě beznadějnější situaci než Brody. Ve hře je víc než jen tento pozemský život. Propadneme věčné smrti, „neboť odplata za hřích je smrt“ (Římanům 6,23) a „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ (Římanům 3,23). Při pohledu na text psaný v originále, tedy v řečtině, zjistíme, v jak bezvýchodné situaci se nacházíme. Řecké slovo, které je přeloženo jako „být daleko od Boží slávy“, naznačuje probíhající děj. Neustále se znovu vzdalujeme od Boží slávy. Nejedná se jen o naše dřívější skutky, ale znamená to, že hřích je trvalý stav našeho bytí.

Když se nám daří, je jednoduché říci, že to není pravda a že jsme ve skutečnosti vcelku dobří lidé – nejsme samozřejmě perfektní, ale také nejsme zcela zlí. Ale stačí, když je kolegovi zvýšen plat nebo si soused koupí nové auto – a v našem srdci se objeví závist a nepřejícnost. Nebo se díváme na okouzlující modelku či překrásnou herečku a zatoužíme po ní. Naše touha po tom, co vidíme, stoupá. Nebo nám někdo na parkovišti škrábne auto a my si uvědomíme, že naše zlost překvapivě roste. Čím poctivěji zkoumáme své životy, tím více zjišťujeme, jak jsme ovlivněni hříchem.

Mladý ateista a profesor na Oxfordu popsal tento poznatek následujícími slovy: „Nejprve jsem zkoumal sám sebe z praktických důvodů a to, co jsem objevil, mne šokovalo – byla to směs vášní, chaos tužeb a obav, harém obdělávané nenávisti. Mé jméno bylo legie“ (C. S. Lewis, Suprised by Joy). Všechny tyto zmíněné hříchy pocházejí z našeho hříšného srdce. „Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé.“ Ve skutečnosti je to naše hříšné srdce, které skrývá naše skutečné hříchy, neboť „nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu“ (Jeremjáš 17,9). Nyní víme, stejně jako Brody, že pramenem našich problémů je naše srdce. Žádný ozdravný plán ani léčba nám nemohou pomoci – naše poškozené srdce musí být vyjmuto, protože jinak zemřeme. Poté, co bylo Brodyho jméno zapsáno na seznam čekatelů na transplantaci nového srdce, mohl Brody jen čekat. Ani za všechny peníze světa si nemohl koupit to, co potřeboval. Kdyby mu nebylo dáno nové srdce od dárce, zemřel by. Náš případ je podobný. V této beznadějné situaci má však Bible pro všechny lidi překrásnou zprávu. Říká, že tento dar v podobě nového srdce je všem dostupný: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ (Ezechiel 36,26).

A je to ještě lepší než v Brodyho případě: není zde žádná čekací listina. Tuto „transplantaci“ srdce můžeme zažít ihned, a jakmile bude naše srdce vyměněno, nejenže budeme žít dál, ale zažijeme naprosto odlišný pocit. Téměř všichni mají z této výzvy strach, neboť tato „transplantace“ s sebou přináší i určitá rizika. Dříve než nám bude moci být poskytnuto nové srdce, musí být původní srdce odstraněno. Jakmile bude tato operace zahájena, nebude již možné učinit krok zpět. S těmito myšlenkami v hlavě se rodiče chystali na osudnou cestu do nemocnice. Po příjezdu zastihli svého syna, jak jej odváželi na lehátku k operaci.

Také my musíme nejprve zažít určitý způsob smrti. Stejně jako Brody musel dovolit chirurgům, aby odstranili jeho staré srdce, musíme se i my vzdát svého srdce. Musíme zjistit, že potřebujeme více než jen tu a tam nějakou tu náplast, více než úpravu či nějaký drobný zásah – potřebujeme radikální operaci. Nic jiného nepřichází v úvahu.

Přestože se Brodyho rodiče radovali z možnosti lepšího života pro svého syna, měla tato šance pro ně i hořkou příchuť. Věděli, že jejich nová naděje je podmíněna tragédií v jiné rodině. Brody mohl žít, protože někdo jiný zemřel. Také naše šance na získání duchovní transplantace srdce – tedy šance na vyřešení našich hříchů, na získání lepšího života zde na zemi a na zajištění věčného života v budoucnu – byla zaplacena životem. „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5,8). Kristus nezemřel poté, co jsme jej konečně přijali za svého Pána, nebo co jsme začali plně dodržovat jeho zákon, nebo jsme si uvědomili naše slabosti, ale když jsme ještě byli hříšní.

Bez transplantace by se stav Brodyho srdce jen zhoršoval. Byl závislý na někom, kdo mu dá své zdravé srdce jako dar. Nelze si jen tak koupit nové srdce, ale i kdyby to šlo, pravděpodobně by si to ani on, ani jeho rodina nemohli dovolit. Nové srdce mu bylo někým darováno. A stejně tomu je i s naší záchranou. „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 6,23). Zde můžeme vidět, že tentýž text, který nás varuje před zaslouženou smrtí, nabízí také lék jako dar.

Jde o největší a nejcennější dar na celém světě. Nemusíme být zapsáni do pořadníku na čekací listině. Můžeme jej mít – hned teď. Nutným krokem k jeho získání je přiznat si svou úzkost. Vyznej potřebu nového srdce a pros Boha, aby ti jej dal. K tomu nejsou potřeba nějaké přesné formulace. Jen jej jednoduše popros!

Po transplantaci srdce byl Brody v lepší náladě. Neměl jen nové srdce, ale také nový život. Ale musel se naučit tento nový život žít. Také my, poté co obdržíme nové srdce, se musíme naučit s ním žít. Sbor je společenství lidí, kteří obdrželi nová srdce. Skrze toto společenství nás Bůh učí žít nový život s novým srdcem. Jestliže hledáš ve svém okolí sbor nebo máš nějaké otázky, můžeš další informace nalézt na adrese www.glowonline.org.

Raduj se z tohoto nového daru!

A Gift for You_Czech